pts


PTS föreslår undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Vi får hoppas att PTS förslag enligt ovan som publicerades idag går igenom alla remissinstanser. SSA har jobbat för att ett av delförslagen som avser att hela 160 m bandet skall bli upplåtet för oss svenska amatörer.

OBS ! Att nedanstående texter endast ligger som förslag det har inte börjat gälla!

Jag har saxat en del av innehållet nedan. Den som vill läsa allt kan gå direkt till PTS dokument på  http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2012/Remiss-av-foreskrifter-om-undantag-fran-tillstandsplikt-for-vissa-radiosandare/


2012-01-25

PTS vill ha synpunkter på förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Svaren ska ha inkommit senast 22 februari 2012.

Den som använder radiosändare måste enligt huvudregeln ha tillstånd från PTS. Men för att förenkla för radioanvändare strävar PTS efter att undanta så mycket användning som möjligt från tillståndsplikt. Undantag kan införas när risken för skadlig störning är liten och när det inte finns andra hinder. PTS vill nu ha synpunkter på förslag till nya föreskrifter om undantag senast 22 februari 2012.

Mer utrymme för olika användningar

Flera av de nya förslagen handlar om att utöka utrymme som redan är undantaget från tillståndsplikt:

  • Undantaget för fasta radiosändare utökas med 2 GHz till att omfatta frekvenserna 57−66 GHz. Behovet av att kunna överföra stora mängder data över korta avstånd, till exempel mellan byggnader i städer ökar. Det utökade undantaget förbättrar exempelvis möjligheterna för tillgång till bredband.
  • Undantaget för hörselhjälpmedel utökas till att omfatta 169,400-169,475 MHz, vilket gör det enklare att använda trådlösa lösningar till exempel i miljöer där bakgrundsljudet är för högt. Det kan gälla skolor, industrier eller konferenser.
  • Utrymmet för amatörradio utökas till att omfatta 1850−2000 kHz. Det ger utökade möjligheter att undvika störningar och även bättre möjlighet till internationell kommunikation för radioamatörer (i 1850−1930 kHz-bandet).

Här nedan följer utdraget från förslaget till nya föreskrifter som berör vårt 160 m band!

3 kap. 16 §

PTS föreslår att undantaget från tillståndsplikt för radiosändare för amatörradiotrafik i 1930,0-2000,0 kHz-bandet ska utökas med frekvensutrymmet 1850,0-1930,0 kHz.

PTS föreslår även att ”högsta effekt” förtydligas genom att istället skriva ”högsta uteffekt från sändaren”. I det tidigare fallet råder oklarhet om det avses effekt in till sändaren, effekt ut från sändaren eller effekt ut från antennen. Eftersom det kan göra stor skillnad inom amatörradio, där förstärkande antenner ofta används, behöver det klargöras att effekten avser signaler från sändaren, dvs. ”högsta uteffekt från sändaren”.

Enligt ITU-RR WRC-03 (fotnot 5.96)12 kan länderna i region 1, allokera 200 kHz för amatörradio i frekvensbandet 1715,0-2000,0 kHz.

Genom att vidga frekvensutrymmet ger PTS radioamatörer i frekvensbandet större möjligheter att undvika störningar genom att radioamatörerna får fler frekvenser att välja mellan för att hitta en lämplig frekvens för kommunikation. Frekvensutrymmet ger god geografisk räckvidd men med begränsad bandbredd och hög känslighet för störningar från elektriska apparater i närheten. Frekvensbandet passar dock för amatörradioanvändning.

Det har tidigare funnits en viss militär användning i frekvensgapet 1850,0-1930,0 kHz. Försvaret har uppgett13 att de inte har något emot att bandet tilldelas till amatörradioanvändning. Genom delning uppnås ett effektivare frekvensutnyttjande.

Ändringen kommer att beröra användare av amatörradiosändare i Sverige samt till viss del Försvarsmakten i Sverige.

Ändringen ger amatörradioanvändare möjligheten att kommunicera internationellt i frekvensgapet 1850,0-1930,0 kHz. I andra länder är det redan tillåtet att använda frekvensgapet 1850,0-1930,0 kHz för amatörradio.

Något register finns inte över radioamatörer men uppskattningsvis finns det idag cirka tiotusen bosatta radioamatörer i Sverige. Till det antalet kommer besökande personer från andra länder, med svenska eller utländska amatörradiocertifikat.

Den praktiska hanteringen för radioamatörer påverkas på så sätt att de får lättare att hitta en störningsfri frekvens. Några administrativa bördor eller kostnader uppstår därmed inte för berörda användare.

Konkurrensförhållandena påverkas troligen inte eftersom utrustning för frekvenserna redan finns.

PTS gör bedömningen att förslaget om ändrat frekvensutrymme till att också omfatta frekvenserna 1850,0-1930,0 kHz innebär en högre grad av effektivt nyttjande av frekvensutrymmet eftersom det delas mellan Försvarsmakten och radioamatörer.

PTS gör också bedömningen att förslaget i dess nuvarande form är teknik- neutralt. Någon ytterligare anpassning av förslaget för att åstadkomma tjänsteneutralitet är inte möjlig i nuläget eftersom risken för skadlig störning ökar betydligt utan denna begränsning.

Ändringen påverkar inte företag och deras administrativa kostnader.

Sök i artiklarna

Go to top
fura.se använder cookies för att hemsidan skall fungera bättre för dig. Du måste acceptera Cookies för att använda fura.se